Code Showroom
 

Adatvédelmi tájékoztató

a reklám-, marketing, lead gyűjtés és ügyfélkapcsolat kezelési

tevékenységhez

 1. Általános rendelkezések

Tisztelt Érintett, tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást az Adatkezelő honlapján (https://www.codeshowroom.com) megtalálható Adatvédelmi tájékoztatóban talál, ugyanakkor a jelen folyamat sajátosságait fontosnak tartjuk Önnel jelen tájékoztatás keretében részletesen ismertetni.

  1. Adatkezelő: 

DE-CODE Showroom Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1054 Budapest, Perczel Mór utca 2. fszt.

Cg. 01-09-330151

képviselő: (•)

(„Adatkezelő”)

  1. Az Adatkezelő elérhetőségei

Amennyiben Ön adatkezelési kérdésben kapcsolatba kíván lépni velünk, több lehetőség közül választhat: 

 • Küldhet e-mailt az info@codeshowroom.com címre
 • Küldhet nekünk levelet a 1054 Budapest, Perczel Mór utca 2. fszt címre
 • Küldhet nekünk faxot a +36 (1) ………….számra
 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő alapvető üzleti érdeke, hogy az általa értékesített termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan vele üzleti kapcsolatban álló ügyfelekkel és a még vele üzleti kapcsolatban nem álló potenciális ügyfelekkel, a jövőbeni együttműködés és szerződéskötés céljából hírlevelet, megkereséseket küldjön, felvegye a kapcsolatot, illetve a sikeres kapcsolatfelvétel után e személyeknek szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó ajánlatokat tegyen.

Az Adatkezelő időről időre termékeiről, szolgáltatásairól, az aktualitásokról rendszeresen tájékoztatni szeretné ügyfeleit, illetve leendő ügyfeleit ilyen tárgyú közvetlen megkeresések, ajánlatok, hírlevelek útján.

Adatkezelő az általa kezelt adatok felhasználásával – ügyfélcsoport képzés, elemzések révén – személyre szabott ajánlatokat, kedvezményeket, hirdetési célból küldenek azon ügyfeleknek, leendő ügyfeleknek, akik ehhez hozzájárulásukat adták. Ez a tevékenység az Adatkezelő rendelkezésére álló adatok elemzésével, összefüggések keresésével jár. Ezen tevékenység célja, hogy Az Adatkezelő olyan ajánlatokat küldhessen ügyfeleinek, melyek nagy valószínűséggel érdekelhetik, így elkerülve azt a helyzetet, hogy az ügyfelek érdektelen ajánlatokat kapjanak. 

A hírlevélben  az arra feliratkozó ügyfél, vagy leendő ügyfél időközönként kap tájékoztatást az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről és akcióiról és egyéb hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket is tartalmazhatnak.

Az Adatkezelő, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, kapcsolatfelvétel céljából az ügyfél, illetve leendő ügyfél által megadott valamennyi elérhetőségi adatot felhasználhatja, telefonon, email-en keresztüli megkeresésekre, kivéve, ha ezt az ügyfél, illetve leendő ügyfél egyes módokra, vagy általános jelleggel megtiltotta.

Az adatkezelés elsődleges célja az ügyfelek és leendő ügyfelek részére reklámok, hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldése, ennek keretében az ügyfelek és leendő ügyfelek tájékoztatása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, ezáltal aktív ügyfelek szerzése az Adatkezelő számára.

Az adatkezelés célja továbbá

 • a piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérések elvégzése, ennek célja, hogy az Adatkezelő fel tudja mérni mennyire elégedettek az ügyfelei a részükre nyújtott szolgáltatással, ennek segítségével pedig a lehető legjobb minőségű szolgáltatást tudja nyújtani a számukra.
 • az ügyfélkapcsolat-kezelése;
 • a minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása;
 • a kapcsolattartás;
 • valamint – amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges, úgy az ügyfél, illetve a leendő ügyfél kifejezett előzetes hozzájárulásával –ajánlatok adása, reklám közlése, hírlevél küldése, illetve marketing célú felhasználás.

Az Adatkezelő az ügyfelek, illetve leendő ügyfelek, illetve harmadik felek által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő minden reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználás esetében biztosítja a lehetőséget, hogy az ügyfél, illetve a leendő ügyfél megtiltsa adatai ilyen célú további felhasználását, vagy a megadott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen módosítsa, vagy visszavonja.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A 2. pontban részletezett adatkezelési célokból történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes, kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az Adatkezelő minden reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználás esetében biztosítja a lehetőséget, hogy az ügyfél, illetve a leendő ügyfél a megadott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen módosítsa, vagy visszavonja. (Figyelem! Előfordulhat, hogy hozzájárulását nem közvetlenül felénk, hanem harmadik fél számára adta meg.)

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató szerinti célra az alábbi azonosító- és kapcsolattartási adatokat kezeli: 

 • az Ön neve, 
 • az Ön e-mail címe, 
 • az Ön telefonszáma.
 1. Az adatok megőrzésének ideje

A hozzájárulás alapján végzett adatkezelés tekintetében a megadott adatokat Az Adatkezelő mindaddig kezeli ezen célból, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja, de maximum a Ptk. szerinti általános elévülési idő végéig, 5 évig.

A reklám célú megkeresésekhez történő hozzájárulás megadása az ügyfelek, leendő ügyfelek részéről teljesen önkéntes, így a megadott hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás birtokában végzett adatkezelés jogszerűségét.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A tárolt adatokat – esetlegesen szükségessé váló adatfeldolgozási célok kivételével – harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha arra minket jogszabály kötelez.

7. Az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogai

A hatályos uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok az alábbi jogokat biztosítják Önnek a személyes adatait érintő adatkezeléssel összefüggésben. Ahhoz, hogy ezeket a jogait gyakorolhassa, szükség van személyazonossága igazolására.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, ideértve azt is, miként használjuk az Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival összefüggésben. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban összefoglaltunk minden olyan információt, amelyre szüksége lehet.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens Vállalatunk rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő – a vonatkozó szabályozásokban foglalt feltételek teljesülésétől függően – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adataihoz való hozzáférés joga

Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz. Tájékoztatást tudunk nyújtani arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, vagy sem, és a vonatkozó szabályozásnak megfelelően hozzáférést biztosítunk az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz. 

Helyesbítéshez való jog

Figyelembe véve az adatkezelés célját, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok vagy információk pontatlanok, vagy hiányosak, Ön jogosult azok helyesbítését, kijavítását illetőleg frissítését kérni. 

Amennyiben a helyesbítéssel érintett adatokat harmadik személy részére korábban már továbbítottuk, úgy amennyiben az lehetséges (illetve az nem jelent aránytalanul nagy terhet), a helyesbítésről is tájékoztatást adunk számukra. Adatai helyesbítését illetőleg napra késszé tételét kérheti tőlünk a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartási formák valamelyikén.

Adatai törléséhez (elfeledtetéshez) való joga

Amennyiben adatkezelésünk célja megszűnt és egyéb adatkezelési cél illetőleg jogalapra nem hivatkozhatunk, kérheti személyes adatai és információi törlését illetőleg eltávolítását. Azokban az esetekben élhet törléshez illetve elfeledtetéshez való jogával, ha például az Ön adatai a továbbiakban már nem szükségesek azok gyűjtésekor és kezelésekor eredetileg meghatározott célok eléréséhez, illetve amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és Ön visszavonta az adott hozzájárulását.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően speciális esetekben nem gyakorolható az elfeledtetéshez való jog. Amennyiben kíváncsi ezekre az esetekre, lépjen velünk kapcsolatba.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Önnek joga van „letiltani” vagy korlátozni személyes adatainak kezelését. Ilyen lehet, amikor Ön arra kéri Vállalatunk-t, hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket egyébként törölnénk, annak érdekében őrizzük meg, hogy Ön jogi úton érvényesíteni tudja valamely jogos érdekét vagy igényét. Amennyiben Ön arra kér minket, hogy valamely adatának kezelését korlátozzuk, akkor annak tárolásán kívül más adatkezelési műveletet a továbbiakban nem végzünk rajta.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Vállalatunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés Vállalatunk vagy egy harmadik fél érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben Vállalatunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

További információ az Ön jogaival kapcsolatban

Személyes adatai kezelésével és érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH), pl. a https://naih.hu/ weboldalon.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Elkötelezettek vagyunk magánélete és személyes adatai tiszteletben tartása és védelme iránt. Mindazonáltal, amennyiben Ön nem elégedett azzal, hogy személyes adatait miként gyűjtjük vagy kezeljük, vagy csak további tájékoztatásra van szüksége jogai gyakorlását illetően, lépjen velünk kapcsolatba a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén, pl.:

 • Küldhet nekünk e-mailt az info@codeshowroom.com címre.
 • Küldhet levelet a 1054 Budapest, Perczel Mór utca 2. fszt. címre
 • Telefonon is megkereshet minket a +36 (1) 267 0312-es számon

Azon fogunk dolgozni, hogy valamennyi felmerülő problémáját megoldjuk, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszoljuk minden kérdését.

A fentieken túl panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. További információt a https://naih.hu/ linken talál.

9. További információk

E tájékoztatóban esetleg fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A személyes adatokra vonatkozó információadásra, törlésre, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az érintett ilyen igényét nem teljesítenénk, úgy annak okát 25 napon belül írásban közöljük.

A számunkra megadott személyes adatokat csak speciális esetekben ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat egyoldalú döntésünkkel bármikor módosíthatjuk, időről-időre aktualizálhatjuk. Jelen Tájékoztató mindenkori aktuális változatát a honlapunkon tesszük közzé. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezéseiből további tájékoztatás érhető el, valamint tájékoztatás kérhető az Adatkezelő bármely fentebb részletezett elérhetőségein is.